KVKK Aydınlatma Metni

I. Çahan Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Kısaca "Veri sorumlusu") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kısaca "KVK") 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınız ile Veri Sorumlusu'nun sorumlulukları için yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, aşağıdaki konularda bilgilendirmede bulunmaktayız:

1. Veri Sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği
Çahan Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
Veri sorumlusu iletişim bilgileri: DOSAB Mustafa Karaer Cd. No:4, 16245 Osmangazi/Bursa
TEL: +90 224 261 03 49

2. Kişisel verilerin işlenme amacı

ŞİRKET tarafından, web sitesi ziyaretçilerinden (müşteriler, potansiyel müşteri adayları); kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, cinsiyet bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve ile pazarlama satış bilgisi, mali işlem verisi (kredi kartı, banka bilgisi vb.) gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz;
- ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yasal mevzuatın öngördüğü yükümlülüklere uymak,
- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla sizlerle iletişim kurmak,
- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,
- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata ve şikayet bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
- Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam,
- Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan ŞİRKET ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
- ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek
- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir ve yasal süreler boyunca saklanabilecektir.

3. Kişisel verilerin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi ve hangi amaçla aktarılabileceği kişisel verilerin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;
- Şirketler topluluğu kapsamındaki hakim şirket ve bağlı şirketler,
- Şirket Yönetim Kurulu üyeleri,
- Şirket'in; insan kaynakları, kalite, mali işler (muhasebe), genel müdürlük, pazarlama, iç satın alma, dış ticaret, araştırma ve geliştirme, işletmeler, şubeler, bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları.
- Şirket iştirakleri.
- İşbirliği içinde olunan kurumlar ve kuruluşlar ile çalışanları (alt işverenler ve iş yaptırılan kişiler - iş sahipleri), satıcılar ve alıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve gözetim kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri.
- Şirket pay sahipleri.
- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
A. Kişisel veri toplama yöntemi
Veri sorumlusu, kişisel verileri web sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralar üzerinden , otomatik yollarla, yazılı olmak suretiyle elektronik ortamlarda veri toplamaktadır.

B. Kişisel veri toplamanın hukuki sebebi
ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve KVK m.5 ve 6 hükümlerinde belirtilen işleme şartlarına istinaden, " Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.", veri sorumlusunun meşru menfaati, sözleşmenin ifası, hakkın kurulması, korunması ve tesisi, ilgili kanunlarda ön görülmesi sebeplerinin varlığıyla sınırlı olarak ve sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde toplanmaktadır.

5. Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı
Veri Sorumlusu'na başvurarak, kendinizle ilgili, aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:
a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) Aşağıda sayılan diğer haklar;
i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii) Kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (KVK m.7, 11),
f) Üstte belirtilen (v) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
II. Veri sorumlusuna başvuru
Yukarıda (I) Nolu bölümde belirtilen haklar kapsamındaki taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Veri Sorumlusu'na daha önce bildirilen ve Veri Sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini (kvkk@.......com.tr) kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Veri Sorumlusu'na iletebilirsiniz.
Başvurunuzda aşağıda belirtilen bilgilerin bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur;
a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti (Kısaca "T.C.") T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu.

Başvurunu konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvuru Formuna web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. ( www.cahan.com.tr )
Yazılı başvuruda, Veri Sorumlusu'na veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusu'na ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.
Bilgilerinizi ve gereği için rica olunur.