Cahan Tekstil

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

BİLGİLENDİRME METNİ

Veri Sorumlusu Bilgileri:

Veri Sorumlusu       : Çahan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres                     : Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Cd. No:47 BURSA

Tel & Faks No.        : 0 224 261 03 48 & 0 224 261 08 83

E-mail                    : cahan@cahan.com.tr

KEP Adresi             : cahantekstil@hs03.kep.tr

Çahan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerin korunması hususunda azami özeni göstermekteyiz. Müşterilerimiz, personelimiz, ziyaretçilerimiz dâhil Çahan Tekstil ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verileri, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, aşağıda detaylı açıklandığı şekilde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, elektronik (internet / mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, müşteri şikâyet ve önerilerinin değerlendirilmesi, işyeri güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülükler gereği şirketimiz merkez ve şubelerinde güvenlik kameraları ile görüntü kaydedilmesi, çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi, şirketimiz iş ve işlemlerin icrası amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar ve Aktarılma Amaçları:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarılma şartları dâhilinde; yasal yükümlülükler gereği tüm ulusal mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip yurt içinde yerleşik kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda şirketimizle yapmış olduğunuz sözleşmenin kurulması ve ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketimiz meşru menfaatleri, açık rıza gerektiren durumlarda açık rızanıza binaen, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik ve kısmen otomatik olan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirketimize iletmeniz durumunda, şirketimiz niteliğine göre talebi, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen ücret tarifesi uygulanacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak;

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriler işlenmişse bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bunun yanında 6698 Sayılı Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurarak, formda belirtilen kanallarla şirketimize iletebilirsiniz.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği önemli olup, kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde şirketimize bildirmeniz önem arz etmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TALEP FORMU ‘nu indirmek için tıklayınız…